هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مسیر ادامه تحصیل هنرجویان هنرستانی در دانشگاه

- -

مشاوره و ارائه برنامه درسی به هنرجویان توسط مشاور هنرستان سوره

- -

مدیریت زمان و برنامه ریزی درسی

- -

مدیریت استرس

- -

روش های صحیح مطالعه در ایام امتحانات

- -