هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی ۲ هنرستان، پودمان ۳، جلسه‌ی ۳

- -