هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی ۱ هنرستان، پودمان ۳، جلسه‌ی ۱

- -