هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

چند دقیقه ای همراه با هنرجویان سوره" الهه احمدی"

- -