هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مدلسازی و دوخت دامن، پودمان چهارم، جلسه دوم

https://www.aparat.com/v/Tf7E1

https://www.aparat.com/v/ToA2p