هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شیمی هنرستان، پودمان دوم، جلسه سوم

https://www.aparat.com/v/1K47l