هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

ریاضی 1، پودمان اول، جلسه دوم

https://aparat.com/v/ac9PT